پایگاه های اطلاعاتی
شنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٢
En


فرایند تامین مدرک

1.      تهیه لیست درخواست ها

ارسال کاتولوگ های ناشران کتاب به گروه های آموزشی و تهیه لیست درخواست (با توجه به تازه های نشر و منابع موجود در بازار)

تهیه لیست درخواست کتاب توسط گروه های آموزشی (با توجه به نیاز های آموزشی مراکز آموزشی)

تهیه لیست درخواست کتاب توسط بخش امانت (با توجه به نیاز مراجعه کنندگان و درخواست آن ها)

تهیه لیست درخواست های ثبت شده در فرم درخواست خرید کتاب موجود در وبسایت کتابخانه مرکزی

2.      بررسی درخواست ها

ادغام لیست ها

تکمیل اطلاعات کتابشناختی موارد ناقص

بررسی موجودی منابع و حذف موارد موجود در کتابخانه

تهیه لیست نهایی

3.      خرید کتاب از نمایشگاه

4.      دریافت کتب ارسالی از انتشارات و تطبیق آن با فاکتور

5.      تهیه لیست کسری ها و ارسال آن به انتشارات

6.       پیگیری و دریافت کامل کتاب ها طبق فاکتور