پایگاه های اطلاعاتی
شنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٢
En


بخش اداری

مسئول: حسین کوشا

تلفن تماس: 44018144-051

فعالیت ها:

بروزرسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه مرکزی، دیجیتال و ...

امور مربوط به پایش برنامه عملیاتی

امور مربوط به مجموعه سازی (ثبت سفارشات، خرید منابع و ...)

پیگیری برگزاری کارگاه های آموزشی

تاریخ بروزرسانی: 16/06/99