پایگاه های اطلاعاتی
شنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٢
En


آیین نامه ها


   دانلود : آیین نامه وجین منابع           حجم فایل 3236 KB
   دانلود : آیین نامه مالکیت معنوی           حجم فایل 1776 KB
   دانلود : آیین نامه استفاده از خدمات کتابخانه           حجم فایل 3236 KB
   دانلود : آیین نامه پایگاه عرضه اطلاعات           حجم فایل 1464 KB