پایگاه های اطلاعاتی
شنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٢
En


آيين نامه نحوۀ استفاده از خدمات کتابخانه

ماده اول: استفاده کنندگان

* اعضاء هیئت علمی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

* دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

* کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی و طرحی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشجویان و اعضاء هیئت علمی دیگر موسسات آموزشی و سایر مراجعان (فقط با ارائه کارت شناسایی معتبر استفاده از منابع کتابخانه در سالن مطالعه امکانپذیر است).

ماده دوم: شرایط و مدارک لازم جهت عضویت

* افراد واجد شرایط با ارائه مدارک مشروحه زیر به کتابخانه می توانند به عضویت کتابخانه درآیند.

* اعضاء هیئت علمی و آموزشی: تایید آموزش دانشگاه و تکمیل فرم درخواست عضویت

*دانشجویان: ارائه کارت دانشجویی و تکمیل فرم درخواست عضویت

* کارکنان: تایید کارگزینی محل کار، یک قطعه عکس و تکمیل فرم درخواست عضویت

ماده سوم: اعتبار مدت عضویت

* اعضاء هیئت علمی و آموزشی: تا زمانی که عضو هیئت علمی باشند.

* دانشجویان: تا زمانی که در همان مقطع تحصیلی مشغول تحصیل باشند.

* کارکنان: تا زمانی که جزء کارکنان دانشگاه محسوب شوند.

ماده چهارم: شرایط و مدت امانت

تعداد کتاب هایی که افراد می توانند در یک زمان به امانت بگیرند به شرح زیر می باشد:

* اعضاء هیـات علمی: 7 جلد به مدت 60 روز

* دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد: 5 جلد به مدت 21 روز

* دانشجویان کارشناسی و کاردانی: 3 جلد به مدت 14 روز

* کارکنان دانشگاه: 3جلد به مدت 14روز

تبصره1: تمديد امانت کتاب در صورتي که متقاضي ديگري نداشته باشد، طبق مقررات فقط يک بار بلامانع است.  

تبصره2: هيچکدام از اعضا نبايد اقدام به گردش کتاب نمايند. درصورت مشاهده موارد تخلف کتابخانه به لغو عضويت ايشان اقدام مي نمايد.  

تبصره3: در صورتیکه کتابخانه به هر دلیلی تشخیص دهد کتاب امانتی باید عودت داده شود، می تواند درخواست استرداد کتاب را بنماید و عضو موظف به بازگرداندن کتاب در زمان تعیین شده توسط کتابخانه خواهد بود.

تبصره4: کتاب های رزرو پس از تهیه 48 ساعت برای آن ها نگهداری می شود. بدیهی است درصورت عدم مراجعه در اختیار متقاضی بعدی قرار می گیرد.

تبصره5: کتابخانه با توجه به درخواست نیاز مراجعان بعضی از کتب پرمراجعه درسی را شامل مقررات ”رزرو“ می نمایند  و مدت امانت را در مورد آن ها کاهش می دهد و حتی در مواردی این کتاب ها فقط در سالن مطالعه قابل استفاده خواهد بود. 

تبصره6: مدت امانت و تعداد کتاب ها در ايام خاص (ايام امتحانات، ايام تعطيلات بين ترم و تعطيلات نوروز) و هم چنين در مورد کتاب هاي پراستفاده با تشخيص مسئول کتابخانه تعيين خواهد شد.

تبصره7: امانت کتاب فقط با ارائه کارت دانشجويي توسط صاحب کارت امکان پذير است.  

جهت تمديد، آوردن کتاب ها و ارائه کارت دانشجويي توسط امانت گیرنده ضروري بوده و تمديد تلفني امکان­پذير نمي باشد.

تبصره9: يک عضو در يک زمان نمي تواند دو نسخه از يک عنوان کتاب را امانت بگيرد.  

تبصره10: امانت گيرنده موظف است مواد امانتي را با دقت بررسي نموده و درصورت مشاهده عيب و نقص بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد. درغير اين صورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف کتابخانه مي باشد. 

تبصره11: فقط شخص امانت گيرنده در قبال مواد امانت گرفته شده مسئول مي باشد و هيچ گونه عذري پذيرفته نخواهد شد.  

ماده پنجم: کتبی که امانت داده نمی شود

کتب مرجع شامل فرهنگ ها، دایره المعارف ها، اطلس ها و کتاب های رزرو

ماده ششم: تاخیردر برگرداندن کتاب

چنانچه کتاب به امانت گرفته شده توسط افراد عضو در موعد مقرر به کتابخانه عودت داده نشود به ازای هر روز 2500 ریال جریمه دریافت خواهد شد.

تبصره1: چنانچه عضوی سه بار کتاب رزرو نموده اما جهت تحویل مراجعه نکند کتابخانه به درخواست های رزرو بعدی ترتیب اثر نخواهد داد.

تبصره2: جریمه تاخیر در مورد کتاب های رزرو و پر مراجعه به ازای هر روز 5000 ریال می باشد.

تبصره3: چنانچه مدت تاخير کتاب ها در يک ترم به بيش از 50 روز برسد، کتابخانه علاوه بر دريافت جريمه نقدي فرد را به مدت يک ترم از کتابخانه محروم مي کند.

تبصره4: چنانچه عضو در ايام امتحانات (تعيين شده توسط معاونت آموزشي دانشگاه) کتاب ها را با تاخير تحويل دهد، ملزم به پرداخت جريمه دو برابر مي گردد.  

تبصره5: کتابخانه جهت عضویت  مجدد افراد مبلغ 50000 ریال دریافت می نماید.

تبصره6: تا روشن شدن وضعيت موارد ديرکرد از طرف استفاده کنندگان، کتابخانه از دادن هرگونه سرويس به اين دسته از افراد خودداري مي نمايد.  

تبصره7: متصدیان میز امانت موظف اند جهت امانت دادن کتاب ها نسبت به کنترل نمودن فایل امانت گیرنده اقدام نمایند.

تبصره8: براي اعضايي که تاخير در بازگشت کتاب دارند، ليست اخطار صادر شده و به اطلاع ايشان خواهد رسيد. در صورت عدم مراجعه و تحويل کتاب ها، دريافت ديرکرد از طريق امور مالي دانشگاه پيگيري مي شود.

تبصره9: در صورتیکه تاخير در بازگرداندن کتاب تکرار شود، براي بار دوم علاوه بر دريافت جريمه نقدي عضويت فرد در کتابخانه هاي دانشگاه به مدت يک هفته به حالت تعلیق درآمده و چنانچه براي بار سوم اتفاق بيفتد، علاوه بر جريمه نقدي عضويت به مدت يک ترم تحصيلي تعليق مي گردد.

ماده هفتم: گم شدن یا ناقص شدن کتاب

* چنانچه امانت گيرنده کتابي را گم کند بايد ظرف مدت 30 روز از تاريخ بازگشت، جديدترين ويرايش همان کتاب را خريداري و به کتابخانه تحويل دهد (در طول اين مدت جريمه ديرکرد نيز محاسبه خواهد شد).

* چنانچه امانت گيرنده کتابي را ناقص سازد (پارگي، بريدن صفحات، عکس ها يا هر قسمت ديگرکتاب، مخدوش نمودن، علامت­گذاري و خط کشيدن داخل کتاب) ملزم به پرداخت دو برابر بهاي کتاب (به قيمت روز) مي باشد.

* چنانچه مواد امانتي گمشده در بازار ناياب گرديده باشد، امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز کتابخانه کتابي را جايگزين نمايد.  

* جبران خسارت از طريق تهيه نسخه تکثير شده کتاب امکان­پذیر نیست.

ماده هشتم: تسویه حساب

* کلیه دانشجویان موظفند در پایان ترم تحصیلی به میز امانت مراجعه نمایند و فایل امانتی خود را بررسی کنند.

* اعضاي هيئت علمي که منتقل، بازنشسته، بازخريد و يا به ماموريت بيش از سه ماه اعزام مي شوند و يا به هر دليلي به خدمت آن ها خاتمه داده مي شود بايد با کتابخانه مرکزي تسويه حساب نمايند. اين تسويه حساب در مورد اعضاي مامور به خدمت الزاما به معني خاتمه عضويت نمي باشد.  

*دانشجويان پس از فراغت از تحصيل و نيز به هنگام تغيير وضعيت تحصيلي نظير انتقال، انصراف و يا نظاير آن بايد با کتابخانه مرکزي تسويه حساب کنند.  

*کارکنان رسمي، پيماني، قراردادي و طرحي دانشگاه که به سازمان ديگرمنتقل، بازنشسته و يا بازخريد مي شوند و يا به هر دليل به خدمت آن ها پايان داده مي شود بايد با کتابخانه مرکزي تسويه حساب کنند.  

ماده نهم: رعایت موارد زیر از سوی استفاده کنندگان در محیط کتابخانه الزامی است:

*رعايت سکوت در محيط کتابخانه ضروري است.  

*خوردن و آشاميدن و سيگارکشيدن در محيط کتابخانه اکيداً ممنوع است.  

*آوردن وسيله (کيف، کيف لپ­تاپ و ...) به داخل کتابخانه ممنوع است.  

*مسئوليت گم شدن وسايل در داخل کتابخانه به عهده خود فرد مي باشد.  

*در داخل کتابخانه صحبت کردن با موبايل ممنوع مي باشد.  

این آیین نامه در 9 ماده و 19 تبصره در جلسه شماره 438مورخ 1397/05/24 شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و به تصویب رسید.

   دانلود : آیین نامه استفاده از خدمات کتابخانه           حجم فایل 3236 KB