پایگاه های اطلاعاتی
شنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٢
En


ساعت کار بخش های کتابخانه مرکزی

بخش مخزن، پایان نامه و امانت:

شنبه الی چهارشنبه

07:30 الی 18:00 

بخش اداری و فنی:

شنبه الی چهارشنبه

07:30 الی 18:00

سایت کتابخانه (پایگاه عرضه اطلاعات):

شنبه الی چهارشنبه

07:30 الی 18:00

سالن های مطالعه:

شنبه الی چهارشنبه

07:30 الی 23:30