پایگاه های اطلاعاتی
شنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٢
En


کارکنان:

 

 

 

 
 

نام و نام خانوادگی: حسین کوشا

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی

مقطع: کارشناسی

سمت شغلی: مسئول کتابخانه

اطلاعات تماس:

ایمیل آکادمیک: 

kooshah2@medsab.ac.ir

شماره تماس:

051-44018144

آدرس پستی: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، کتابخانه مرکزی

نام و نام خانوادگی: مهری سالاری

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی

مقطع: کارشناسی

سمت: مسئول بخش امانت

اطلاعات تماس:

ایمیل آکادمیک:

salarim3@medsab.ac.ir

شماره تماس:

051-44018145

آدرس پستی: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، کتابخانه مرکزی

 
    نام و نام خانوادگی: حمیده ابراهیمی اول

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت

مقطع: کارشناسی ارشد

سمت شغلی: کتابدار امانت

ایمیل آکادمیک:

ebrahimih1@medsab.ac.ir

شماره تماس:

051-44018145

آدرس پستی: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، کتابخانه مرکزی

 

    نام و نام خانوادگی: سیداحسان سیدان

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی

مقطع: کارشناسی ارشد

سمت شغلی: مسئول بخش  فهرستنویسی

اطلاعات تماس:

ایمیل آکادمیک:

 

seyedane1@medsab.ac.ir

شماره تماس:

051-44018146

آدرس پستی: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، کتابخانه مرکزی